fbpx

תקנון ומדיניות האתר

תיירות ניר דוד

כללי
תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.
כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
תיירות ניר דוד שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

הגדרות
"מזמין" או "משתמש"- כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.
"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.
"אירוע" – כל אירוע או פעילות עבורם נרכשו כרטיסים באמצעות אתר זה.
"כרטיס"- כרטיס לאחת מהפעילויות המתקיימות ע"ח תיירות ניר דוד המוצעות לרכישה באתר.
"עסקה"- הזמנת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
"שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
"עמוד התשלום" – העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

ביצוע עסקאות ותשלום
מלאי הכרטיסים לפעילויות השונות המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. תיירות ניר דוד רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד תיירות ניר דוד ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ביצוע עסקה באתר, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על פי הפרטים שהוזנו בעמוד התשלום.
על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא תוכל תיירות ניר דוד להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה על החוק. תיירות ניר דוד שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים האפשריים על פי דין כנגד משתמש שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי תיירות ניר דוד לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/ או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו או למען דהוא אחר, ככל שייגרם, כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.
עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית. תיירות ניר דוד לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.
נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם ו/או ניידותם מצריכים טיפול מיוחד, מתבקשים לברר טלפונית טרם הרכישה באתר פרטים אודות הסידורים המבוקשים על ידם.

מימוש הכרטיסים
רכישת כרטיס מזכה את הרוכש לכניסה לאותה פעילות אותה רכש בלבד.
כרטיסי ביקור יומיים לגן גורו ופארק המעיינות ניתנים למימוש עד לסוף השנה הקלנדרית בה נרכשו (זאת גם אם על הכרטיס נרשם מועד ספציפי). על הרוכש לתאם מראש באתר את מועד הגעתו.
כרטיסים לאירועים או סיורים מיוחדים שאינם ביקור יומי רגיל, הינם למועד שנקבע בכרטיס, ובמידה והרוכש לא הגיע מכל סיבה שהיא הוא לא יהיה זכאי להחזר. במידה והרוכש הודיע מראש במייל [email protected] על אי-יכולתו להגיע, אזי בכפוף לתנאי הביטול של אותו אירוע (כפי שיופיעו בעמוד המכירה של האירוע) ובמידה וקיימת אפשרות, יוחלף הכרטיס למועד אחר בו אמור להתקיים אותו אירוע או אירוע דומה.
כרטיס (שובר מוזל) לקלאב-קאר או אופניים בפארק המעיינות ניתן למימוש על בסיס מקום פנוי בלבד. רוכש שהגיע לפארק ולא הצליח לממש את הכרטיס מכל סיבה שהיא, יוכל לפנות לשירות הלקוחות במייל [email protected].
הנהיגה בקלאב-קאר מחייבת רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, וגיל 18 ומעלה.
תיירות ניר דוד לא תהיה אחראית כלפי הרוכש למקרים בהם גן גורו ו/או פארק המעיינות ייסגרו עקב תנאי מזג אוויר, סגר, עומס מבקרים, הוראה מרשות מוסמכת או כוח עליון.

מדיניות ביטול עסקאות
ביטול הזמנה מצד הרוכש תיעשה עד 7 ימי עסקים קודם קיום הפעילות, לא כולל יום האירוע ולא כולל ימי מנוחה.
ביטול רכישה שבוצע כאמור לעיל, יזכה את הרוכש בהחזר מחיר הכרטיס בקיזוז של 5% מהמחיר ששולם. ההחזר יעשה באמצעות אמצעי התשלום בו שילם הרוכש.
לא ניתן לבטל רכישת כרטיס ולקבל החזר כספי החל מ-7 ימי עסקים לפני קיום הפעילות, אלא אם צוין אחרת בעת הרכישה.
על הרוכש להודיע על ביטול העסקה באחת מהדרכים הבאות:
• בהודעה לכתובת אימייל [email protected]
• בהודעה באתר
על ההודעה לכלול את שם הרוכש ומספר תעודת זהות, מספר ההזמנה/אישור ההזמנה, סוג השירות שנרכש והמועד בו אמור היה השירות להינתן.
במקרה של ביטול הפעילות מצד המפעיל, יזוכה הרוכש בהחזר כספי מלא של מחיר הכרטיס אותו שילם. ההחזר יינתן באמצעות אמצעי התשלום בו שילם הרוכש.
סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר המידע של תיירות ניר דוד (להלן: "מאגר המידע"). המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.
תיירות ניר דוד נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח כי שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה באופן מוחלט ותהיה חסינה בפני פגיעות מכוונות או שיבושים.
המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תיירות ניר דוד ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים באתר, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

שימוש בפרטי המשתמש
תיירות ניר דוד שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת המייל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע"י המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש לצורך עדכונו בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב ולצרכים סטטיסטיים וכן לצרכים שיווקיים בהתאם לדין, ובכפוף למסמך מדיניות הפרטיות.
ככל שהמשתמש אינו מעוניין שתיירות ניר דוד תעשה שימוש בפרטים אלו, הוא מתבקש להודיע על כך לתיירות ניר דוד באמצעי הקשר המפורסמים באתר.

אחריות ושיפוי
תיירות ניר דוד עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, תיירות ניר דוד אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. תיירות ניר דוד לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט.
תיירות ניר דוד עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של תיירות ניר דוד להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. תיירות ניר דוד לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תיירות ניר דוד בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
תיירות ניר דוד ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של תיירות ניר דוד בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין, אם בכלל.

הפסקת פעילות האתר
תיירות ניר דוד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט
על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט בבית שאן או בנצרת, לפי הסמכות העניינית.